Ochrana osobních údajů

Společnost TopForTeam s.r.o, se sídlem Havlíčkova 383, 269 01 Rakovník, IČO: 09546553, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 337402 (dále společně jen „TopForTeam“ nebo „správce“) jakožto společní správci osobních údajů, tímto informují o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů společnosti TopForTeam, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

TopForTeam zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) a v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZOU“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

TopForTeam zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZZOÚ, přičemž tyto osobní údaje TopForTeam shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně tři roky po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde. Účelem zpracování je také poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru TopForTeam.cz, který Vám umožní pohodlnější nakupování a správu objednávek na e-shopu TopForTeam.cz V případě nákupu máme povinnost Vaše osobní údaje dále uchovávat 5 let od skončení účetního období v rámci účetnictví a archivovat 10 let daňový doklad.

V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu 3 let od udělení souhlasu anebo po dobu registrace ve věrnostním programu. Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost TopForTeam má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, nabídky obdobného zboží a služeb, které jste na topforteam.cz zakoupili. Zasílání těchto nabídek můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný odkaz v nabídce.

Základní účely zpracování osobních údajů společností TopForTeam: plnění kupní smlouvy a poskytování služeb; účetní a daňové účely; vymáhání pohledávek; splnění právní povinnosti; přímý marketing (informační a produktové kampaně) TopForTeam; vedení zákaznické evidence

Rozsah zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

  • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, IČ, DIČ

  • Kontaktní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa;

  • další osobní údaje: údaje o platební morálce zákazníka, číslo zákaznického účtu, informace o nákupních zvyklostech a informace o místech nákupu, IP adresa

Zdroje osobních údajů:

TopForTeam získává osobní údaje zejména od subjektů údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy a v rámci registrace subjektů údajů do věrnostního programu TopForTeam. Poskytnutí osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a TopForTeam a také významně zefektivní poskytování služeb.

TopForTeam za účelem zvyšování kvality služeb, objektivity, prokazatelnosti a bezpečnosti, monitoruje a zaznamenává komunikaci se subjekty údajů (především telefonické hovory). Subjekt údajů je o této skutečnosti předem informován a je oprávněn tento postup odmítnout.

Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle TopForTeam a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli činnými pro TopForTeam, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZZOÚ.

TopForTeam zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně. Ochrana osobních údajů je společností TopForTeam technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZZOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje TopForTeam i od zpracovatelů osobních údajů.

TopForTeam informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů a to: Dopravcům, kteří zajišťují dopravu zboží k zákazníkům (těmto jsou předávány informace o jméně, příjmení a doručovací adrese) – např. Česká pošta, DHL, PPL apod., IT specialistům zajišťujícím provoz webu, marketingové analýzy a e-mailing, poskytovatelům platebních služeb a pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a právní základ

S výše uvedeným zpracováním osobních údajů souhlasím. Můj souhlas je proto právním základem zpracování osobních údajů Správcem.

Beru na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat, a to dopisem zaslaným na adresu Správce uvedenou níže. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Kontaktní údaje Správce:

adresa: Havlíčkova 383, 269 01 Rakovník
tel.: +420 721 30 40 43
e-mail: topforteam@gmail.com
 

Více informací o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

1) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, tedy Vaše právo získat na základě Vaší žádosti informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň máte právo získat následující informace:

a) účely zpracování;

b) kategorie dotčených osobních údajů;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

d) plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

e) existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud je Správce nezískal od Vás;

g) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.

 

2) právo požadovat opravu svých osobních údajů, tedy právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají; dále máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

3) právo požadovat výmaz svých osobních údajů, tedy právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;

d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;

f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení,

 

4) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy právo, aby Správce omezil zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

a) pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Vašich osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz Vašich osobních údajů a místo toho budete žádat o omezení použití Vašich osobních údajů;

c) pokud Správce již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody,

 

5) právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tedy právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl/a Správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případě, že:

a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; a

b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo Správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

 

6) právo vznést námitku, tedy právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

- zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

 

Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, Správce nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

7) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální web: https://www.uoou.cz.